top of page

Privacy verklaring Schaap & Schuyt Eventmanagement


Schaap & Schuyt Eventmanagement, gevestigd aan Botterstraat 51, 1271 XL Huizen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Website: http://www.schaapenschuyt.nl
Adres: Botterstraat 51, 1271 XL Huizen
Tel: 06 8114 9289 of 06 2883 8990


Persoonsgegevens die wij verwerken
Schaap & Schuyt Eventmanagement verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schaapenschuyt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schaap & Schuyt Eventmanagement verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Het eventueel versturen van nieuwsbrieven
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Schaap & Schuyt Eventmanagement verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Schaap & Schuyt Eventmanagement neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schaap & Schuyt Eventmanagement) tussen zit. Schaap & Schuyt Eventmanagement gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Pipedrive: Ons CRM systeem waarin wij onze prospect en klantgegevens bijhouden en beheren en de project voortgang van onze projecten met onze klanten bijhouden.
- Excel: Voor het voeren van de wettelijk verplichte administratie en het doen van wettelijk verplichte aangiften omzet belasting.
Voor het genereren van facturen van voor jou verrichte werkzaamheden (jouw personalia en vestigingsgegevens worden hierin ook opgeslagen).
- Powerpoint: Voor het maken van voorstellen en presentaties
- Dropbox: Onze cloud-oplossing voor het opslaan, beheren en kunnen gebruiken van onze
prospect en klantbestanden
- Indesign: Voor het maken van voorstellen en presentaties


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Schaap & Schuyt Eventmanagement bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Categorie
Personalia van leads en prospects (je naam en email)

 

Bewaartermijn
Permanent

 

Reden
Voor het evt. versturen van nieuwsbrieven zolang je bent aangemeld.
En om bij te houden dat we je in geval van afmelding niet opnieuw moeten benaderen
(historie bijhouden)

 

Categorie
Personalia van klanten (NAW, telefoon en bankgegevens)

 

Bewaartermijn
Minimaal 7 jaar

 

Reden
Voor het voeren van de wettelijk verplichte administratie en bewaartermijn van 7 jaar. Voor het goed kunnen uitvoeren van door jou aan ons verstrekte opdrachten en je op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van en nieuwe of veranderde dienstverlening van onze kant.


Delen van persoonsgegevens met derden
Schaap & Schuyt Eventmanagement verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Schaap & Schuyt Eventmanagement blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schaap & Schuyt Eventmanagement gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schaap & Schuyt Eventmanagement en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schaapenschuyt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Schaap & Schuyt Eventmanagement wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schaap & Schuyt Eventmanagement neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@schaapenschuyt.nl

bottom of page